ประชาสัมพันธ์


สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

มฟล. จัดสอบแอดมิชชั่นแล้ว รับนักศึกษาไปกว่า 2,500 คน

มฟล.เตรียมจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 14 วันที่ 14 กพ.นี้

โรงพยาบาล มฟล. ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ ส่งโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ประจำปีงบ 2560

บทความรู้


ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก

อัจฉริยภาพด้านการศึกษา: ธ ทรงเป็นยิ่งกว่านักการศึกษา

ประวัติ


สถานที่ตั้งของชมรมเริ่มแรก

ในระยะเริ่มแรก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มอบหมายให้ส่วนพัฒนานักศึกษาจัดหาสถานที่สำหรับเป็นที่ทำการชมรมชั่วคราว ในการจัดตั้งชมรมครั้งแรกยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำชมรม ทางชมรมจึงเห็นควรให้ใช้สำนักงานส่วนพัฒนานักศึกษาเป็นที่ทำการของชมรมไปก่อน และให้ส่วนอาคารสถานที่เป็นสำนักงานเลขานุการชมรม เนื่องจากเห็นว่าเลขานุการชมรมเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งจะทำให้ง่ายและเกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ

ปัจจุบัน สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่บริเวณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (M Square) ชั้น 3 ห้อง ES1-316 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

การบริหารงานในระยะแรก

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2549 คณะกรรมการบริหารชมรม ได้เข้าพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับแนวทางในการบริหารงานและแนะนำคณะกรรมการบริหารชมรม หลังจากนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 อย่างเป็นทางการ ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายงานตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ที่ต้องดำเนินการในขณะนั้น โดยเริ่มแรก คณะกรรมการได้แบ่งงานอันประกอบด้วย

1.    สำนักงานเลขานุการชมรม มอบหมายให้เลขานุการชมรมรมเป็นหัวหน้าคณะ

2.    กรรมการฝ่ายการเงินและจัดหารายได้ มอบหมายให้เหรัญญิกชมรมเป็นหัวหน้าคณะ

3.    กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์ชมรมเป็นหัวหน้าคณะ

4.    กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ มอบหมายให้ปฏิคมชมรมเป็นหัวหน้าคณะ

5.    กรรมการฝ่ายประสานงาน มอบหมายให้นายทะเบียนชมรมเป็นหัวหน้าคณะ

6.    กรรมการฝ่ายกฎหมาย

7.    คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ

หลังจากที่ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการมาได้ระยะหนึ่ง ก่อนที่จะมีการยกระดับฐานะของชมรมเป็นสมาคมนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภายในหลายครั้งรวมทั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ซึ่งใน 1 ปีที่มีการก่อตั้งชมรม ได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารชมรมถึง 5 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหาร ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ – กันยายน 2550 คณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบให้ยกระดับฐานะของ “ชมรม” เป็น “สมาคม” โดยให้ยื่นจดทะเบียนสมาคมต่อนายทะเบียน โดยมอบให้สำนักงานเลขานุการชมรมเป็นผู้ดำเนินงาน ตลอดจนทั้งได้มีมติให้มีผู้ยื่นจดทะเบียนสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเชียงรายประกอบด้วย

1.    นายประชา          รุ่งเพ็ชรวิภาวดี

2.    นายอาคม            รุจิพรรณ

3.    นางปรานี            อินทะชัย

4.    นายพนมกร         นันติ

5.    นายโอฬาร          วันชัย

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติให้ปรับโครงสร้างการบริหารงานของชมรม เพื่อรองรับการจดทะเบียนดังกล่าว โดยแบ่งฝ่ายการบริหารออกเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย

1.    สำนักงานเลขาธิการสมาคม

2.    ฝ่ายกิจกรรมและหารายได้

3.    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

4.    ฝ่ายทะเบียนสมาชิก

5.    ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

กระทั้งวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเชียงราย โดยนายวรชัย อุตมะชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเชียงราย ได้ลงนามในหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งผลให้ชมรมนักศึกษาเก่า มหาวิทยิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปลี่ยนมาเป็น “สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” และมีสถานะเป็นนิติบุคคล นับแต่นั้นเป็นต้นมา

 

คณะกรรมการสมาคมชุดจัดตั้งปี 2549

วันที่ 26 ธันาคม 2549 ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารชมรม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ และเพื่อให้การดำเนินงานของชมรมในระยะก่อตั้งให้สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยได้เชิญศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในแต่ละด้านเข้ามาทำหน้าที่ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการชมรม ประกอบด้วย

1.  นายประชา                      รุ่งเพ็ชรวิภาวดี               ประธานชมรม

2.  นายอาคม                        รุจิพรรณ                     รองประธานชมรม

3.  นายนิกรณ์                       หร่องบุตรศรี                รองประธานชมรม

4.  นายณัฐกาญจน์                 รุ่งเรื่อง                       รองประธานชมรม

5.  นายพนมกร                     นันติ                           กรรมการและเลขานุการ

6.  นางปรานี                        อินทะชัย                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

7.  นางสาวยุวยงศ์                 หงษ์ทอง                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

8.  นางสาวผ่องพรรณ            นะติกา                         กรรมการและเหรัญญิก

9.  นางสาวรัชดาภรณ์            พิมพ์ประพันธ์                กรรมการและประชาสัมพันธ์

10.  นายพีระพงษ์                  ฉิมวิลัยทรัพย์              กรรมการและนายทะเบียนสมาชิก

11.  นายสิทธิปัฐพ์                 มงคลอภิบาลกุล           กรรมการและปฏิคม

12.  นางสาวเบญจวรรณ         พินิจ                           กรรมการ

13.  นางสาวภัทร                   อุทัยวรวิทย์                 กรรมการ

14.  นายวรศักดิ์                     เรืองศิริรักษ์                กรรมการ

15.  นางสาวอำไพ                 เมืองมูล                      กรรมการ

16.  นางสาววรัญญา              ผลดี                          กรรมการ

17.  นางรุ่งนภา                     จันทวีสมบูรณ์              กรรมการ

18.  นายจรัญ                        ปันตัน                       กรรมการ

19.  นางสาวสุจิตรา                กระหมุดความ             กรรมการ

20.  นายวิชาญ                      อุปรา                        กรรมการ

21.  นายกีรติ                         ขจรฤทธิ์                    กรรมการ

22.  นางสาวจันทร์เพ็ญ          สานน้ำปราณ                กรรมการ

23.  นายดำรงศักดิ์                 จงไพโรจน์โฆษิต         กรรมการ

24.  นายชูชาติ                      ดอนชัย                      กรรมการ

25.  นายจรสลักษ์                  จันทรมานนท์              กรรมการ

26.  นายสุคำ                         แก้วศรี                      กรรมการ

27.  น.อ.หญิง พัทรียา             ประเทศรัตน์               กรรมการ

28.  นางอรัญญา                    บุญตานนท์                 กรรมการ

29.  นายคมกริช                    เพ็ญศรี                       กรรมการ

30.  นายณัฐกร                      วิทิตานนท์                  กรรมการ

31.  นางสาวสิริมนต์              ถาแก้ว                          กรรมการ

32.  นายโอฬาร                     วันชัย                         กรรมการ

33.  นางสาวดรุณี                  ป้องสุวรรณ                   กรรมการ

34.  นางสาวพนิตตา              บุญมากาศ                    กรรมการ

35.  นายจุฑา                        วัฒนศรีส่ง                   กรรมการ

รูปภาพ / กิจกรรม