ประชาสัมพันธ์


สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

มฟล. จัดสอบแอดมิชชั่นแล้ว รับนักศึกษาไปกว่า 2,500 คน

มฟล.เตรียมจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 14 วันที่ 14 กพ.นี้

โรงพยาบาล มฟล. ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ ส่งโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ประจำปีงบ 2560

บทความรู้


ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก

อัจฉริยภาพด้านการศึกษา: ธ ทรงเป็นยิ่งกว่านักการศึกษา

ตราสมาคมฯ


 ตราสมาคม

  

             

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเชียงราย โดยนายวรชัย อุตมะชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเชียงราย ได้ลงนามในหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งผลให้ชมรมนักศึกษาเก่า มหาวิทยิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปลี่ยนมาเป็น “สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” และมีสถานะเป็นนิติบุคคล นับแต่นั้นเป็นต้นมา

 

วัตถุประสงค์

1. สืบสานพระราชปณิธาน ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ “ปลูกป่า สร้างคน”

2. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกับมหาวิทยาลัยตลอดจนส่งเสริมและสร้างความสมมัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิกและนักศึกษาปัจจุบัน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และเผยแพร่วิทยาการ

4. ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และการบันเทิงในกิจกรรมหรือการดำเนินงานต่างๆ ของสมาชิก มหาวิทยาลัยและสังคม

5. ส่งเสริมเกียรติและเผยแพร่ชื่อเสียงแห่งมหาวิทยาลัย และสมาชิกผู้ได้ประกอบกิจอันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ

การดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคม ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และให้อยู่ในขอบเขตดังนี้

                    5.1  ไม่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของพระเกียรติยศแห่งราชวงศ์จักรี หรือก่อให้เกิดผลกระทบอันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งราชวงศ์จักรี

                    5.2  ไม่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                    5.3  ไม่ขัดต่อนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และไม่ก่อให้เสียชื่อเสียงหรือเกียรติแห่งมหาวิทยาลัย

                    5.4  ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

รูปภาพ / กิจกรรม