ประชาสัมพันธ์


สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

มฟล. จัดสอบแอดมิชชั่นแล้ว รับนักศึกษาไปกว่า 2,500 คน

มฟล.เตรียมจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 14 วันที่ 14 กพ.นี้

โรงพยาบาล มฟล. ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ ส่งโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ประจำปีงบ 2560

บทความรู้


ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก

อัจฉริยภาพด้านการศึกษา: ธ ทรงเป็นยิ่งกว่านักการศึกษา

กฎระเบียบข้อบังคับ


1. ข้อบังคับว่าด้วยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะกรรมการการเงินและจัดหารายได้ ระเบียบว่าด้วยการนาส่งเงินและการจ่ายเงิน
3. ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สานักงานเลขานุการชมรม ระเบียบว่าด้วยการขอแก้ไขข้อบังคับ และระเบียบของชมรม

4. ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฝ่ายการเงินและจัดหารายได้ ระเบียบว่าด้วยการเงินและบัญชี
5. สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระเบียบว่าด้วยการเงินและบัญชี
6. สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
7. ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สานักงานเลขานุการชมรม ระเบียบว่าด้วยระบบงานสารบรรณของชมรม
8. สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก
9. สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของกรรมการบริหาร ผู้จัดการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสมาคม

 

รูปภาพ / กิจกรรม